Stichting November 1981

Historie

1981: Oprichting van de Stichting in het tehuis LONAS

Ouders van kinderen met een beperking, geboren voor ca. 1950 spaarden voor hun kinderen. Immers, na het overlijden van de ouders, zouden deze kinderen niet voor zichzelf kunnen zorgen. Ze moesten dan zelf de benodigde hulp inkopen en daarvoor is geld nodig. De sociale verzorgingsstaat was in die tijd nog ver weg.

Als gevolg hiervan verschenen in de jaren zeventig de eerste gezinsvervangende tehuizen (GVT’s) voor mensen met beperkingen. Zo ook in Veenendaal.
Het voormalige huis LONAS (Laat Ons Niet Alleen Staan) aan de Dr. Colijnstraat is daar een voorbeeld van.

Bij opname van nieuwe bewoners bleek dat bijna alle nieuwkomers in LONAS over een kleiner of groter spaarsaldo beschikten.

In samenspraak met alle ouders, bewindvoerders, curatoren van de mensen met beperkingen en de directeur van het LONAS is besloten deze spaargelden in een stichting onder te brengen. Het idee was om met het rendement van dit geld, alle ‘gezinsleden’ van het tehuis te laten profiteren.

Dit ideaal is in 1981 verwezenlijkt in de oprichting van de Stichting November 1981. Alle ouders, bewindvoerders en curatoren hebben zich vervolgens vrijwillig aangemeld bij de stichting en spaargelden van de bewoners aan de nieuwe Stichting ter beschikking gesteld. Onder uitdrukkelijke voorwaarde dat bij vertrek van de deelnemer en/of overlijden, het in het verleden ingebrachte kapitaal in vruchtgebruik altijd kan worden terugbetaald aan de rechthebbende(n). Het is immers geld van de deelnemers.

De Stichting kreeg als taak de ter beschikking gestelde gelden te beleggen en te beheren. Met als doel uit de opbrengsten zaken te financieren voor het gemeenschappelijk belang van de deelnemers. In de loop der jaren zijn alle deelnemers daar ook mee ondersteund.

Ook in de toekomst blijft deze doelstelling gehandhaafd.

Aanvullend heeft de Stichting een rolstoelbus aangeschaft, die al vele jaren wordt ingezet voor het vervoer van de deelnemers. Inmiddels kunnen ook andere instellingen voor mensen met beperkingen daar onder voorwaarden gebruik van maken.

Enkele jaren geleden is de bewoning van het tehuis LONAS gestaakt en zijn de bewoners ondergebracht in andere woonbestemmingen.Tegenwoordig zitten de meeste deelnemers van de Stichting in “De Shelter” in Veenendaal.

Markt Veenendaal