Stichting November 1981

Beleid

Oorspronkelijk beleid
Sinds de oprichting was en is het beleid van de Stichting gericht op het ondersteunen van het gemeenschappelijke belang van de deelnemers. Dit is mogelijk door de financiële middelen die de Stichting van de deelnemers in beheer heeft gekregen.

De laatste jaren heeft er echter een vrij sterke uitstroom van deelnemers plaatsgevonden. Veroorzaakt door overlijden en/of verhuizingen van cliënten naar andere gezinsvervangende tehuizen. En aangezien er geen nieuwe deelnemers tot de Stichting November 1981 kunnen toetreden, heeft het Bestuur in 2015 besloten af te stappen van het beleid om uitsluitend ondersteuning te geven aan de deelnemers van de Stichting.
Besloten is om de reservetegoeden die zijn opgebouwd, breder beschikbaar te stellen.

Nieuw beleid vanaf 2015
Vanaf 2015 is de algemene doelstelling dat de Stichting ook financiële ondersteuning kan verlenen aan activiteiten, buiten de groep van de eigen deelnemers. Bij de vaststelling van dit beleid is bepaald dat geen ondersteuning wordt verleend aan activiteiten die tot de reguliere taak van de overheid en/of zorginstellingen behoren.

De doelstellingen vanaf 2015 zijn geheel gericht op:

  • Het financieel ondersteunen van de deelnemers van de stichting
  • Het financieel ondersteunen van nieuwe en/of bestaande projecten voor groepen van mensen met verstandelijk en/of lichamelijk beperkingen in Veenendaal (voorbeelden hiervan staan vermeld op de pagina “Activiteiten”)

Financiële middelen en beheer
De Stichting doet niet aan fondsenwerving van gelden of goederen. De financiële middelen bestaan uitsluitend uit de gelden die de deelnemers bij het ontstaan van de Stichting in vruchtgebruik hebben gegeven; aangevuld met het rendement dat op deze gelden is verkregen.
Het bestuur beheert en besteedt deze gelden conform de statuten van de Stichting, waarin de hiervoor genoemde beleidsdoelstellingen zijn vastgelegd.

Toezicht en verantwoording
Toezicht op de Stichting vindt plaats door de wettelijke vertegenwoordigers van de deelnemers aan de Stichting. Jaarlijks wordt in een deelnemersvergadering verantwoording afgelegd over de activiteiten van de Stichting zoals is vastgelegd in het financiële jaarverslag.

Beloningsbeleid
Het bestuur ontvangt voor het uitvoeren van haar bestuurstaken geen vergoeding.